Общественный Фонд "KZ"

"KZ" қоғамдық қорына 18 жыл

Общественному Фонду "KZ" 18 лет

Қор аз қамтылған, оның ішінде көп балалы отбасыларға және қоғамның әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларға көмек көрсетеді.

Фонд оказывает помощь малообеспеченным, в том числе многодетным семьям и

детям из социально-уязвимых слоёв общества.

Қор туралы
о Фонде

"KZ" қоғамдық қоры 2006 жылы тіркелген.

17 жылдан астам уақыт бойы біз мақсатты аудиторияның өзектілігін ескере отырып, ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес қоғамның осал топтарынан шыққан балаларға қолдау көрсетіп келеміз. Қор 20 000-нан астам кәмелетке толмағандар үшін 700-ден астам қайырымдылық іс-шараларын өткізді.

Общественный Фонд «KZ» зарегистрирован в 2006 году.

Более 17-ти лет мы оказываем поддержку детям из уязвимых слоёв общества, с учётом актуальности целевой аудитории, согласно действующего законодательства РК. Фондом проведено более 700-та благотворительных мероприятий для более, чем 
20 000 несовершеннолетних.  

Марапаттар/Награды

"Халық алғысы" медалі, ҚР Білім және ғылым министрінен, ҚР БҒМ ЖБК, Балалардың құқықтарын қорғау департаментінен, Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінен, Нұр-сұлтан қаласының білім басқармасынан және т. б. 66 алғыс хаттар.

Медаль "Халық алғысы", 66 благодарственных писем от Министра образования и науки РК, КОПД МОН РК, Департамента по защите прав детей, Акимата г. Нур-Султан, управлением образования г. Нур-Султан и т.д.

Жаңалықтар/Новости

Қор өткізілетін іс-шаралар және қоғамның әлеуметтік осал топтарынан шыққан балалар мен отбасыларға көрсетілген көмек туралы ақпаратты үнемі жариялап отырады.

Фондом регулярно публикуется информация о проводимых мероприятиях и оказанной помощи детям и семьям из социально-уязвимых слоёв общества.

Есептер/Отчёты

2013 жылдан бастап құжаттық есептер.

Документальные отчёты с 2013 года.

Аударуға арналған деректемелер:
"KZ" Қоғамдық Қоры

ЖСК KZ95998BTB0000027573
"First Heartland Jýsan Bank"АҚ
БИК TSESKZKA, Кбе 18
СТН 451500236668БИН
БСН 060440011921
ТТК 119
Егістеу: хат №__, күні.

Реквизиты для перечисления:

Общественный Фонд "KZ"

ИИК KZ95998BTB0000027573 в АО “ First Heartland Jýsan Bank”
БИК TSESKZKA, Кбе 18
РНН 451500236668
БИН 060440011921
КНП 119

Основание: письмо №__, дата.